Biểu Mẫu

Mẫu VC5: Giấy phép mang vũ khí

Tải xuống Bản in

Mẫu VC5: Giấy phép Súng cầm tay là gì? Nội dung của giấy phép sử dụng súng là gì? Mời các bạn cùng đọc bài viết dưới đây để tìm hiểu thêm.

Biểu mẫu giấy phép vũ khí

  • 1. Định nghĩa Mẫu VC5: Giấy phép Súng cầm tay là gì?
  • 2. Mẫu VC5: Giấy phép Vũ khí

1. Định nghĩa Mẫu VC5: Giấy phép Súng cầm tay là gì?

Mẫu VC5: Giấy phép Vũ khí là một mẫu giấy phép được thiết kế để ghi lại việc mang vũ khí. Mẫu nêu rõ nội dung giấy phép, thông tin vũ khí … Mẫu được ban hành theo Thông tư 34/2012 / TT-BCA của Bộ Công an.

2. Mẫu VC5: Giấy phép Vũ khí

Tổng cục QLHC về TTXH
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————-

Số: ……… / GP

GIẤY PHÉP MANG LẠI …………………….

LÃNH THỔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(GIẤY PHÉP CỦA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM)

(Có giá trị đến ngày kết thúc / có giá trị đến ngày …… .tháng / tháng …… năm …………)

Căn cứ Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Theo đề nghị của / Theo đề nghị: ………………………………….. ……………………………………………… ……………

Cục Cảnh sát QLHC về TTXH:
(CÔNG AN CỤC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI):

Tổ chức cho phép: ………………………………………. ……………………………. ……….

Đại diện là / Đại diện là: …………………………………….. …………..

Quốc tịch / Quốc tịch …………………………………………… ………….. …

Chứng minh nhân dân (Hộ chiếu) / Thẻ căn cước (Hộ chiếu số): … ………………………. ……….

Ngày phát hành / Ngày cấp: ……………………………………. …………………………… …………………………………………… …

Được phép mang / được phép mang: …………… .. nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam / nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

(Đầu tiên)……………………………………….. …………………………… …………………….

Lý do / Lý do:

Bằng phương tiện / bằng: …………. ………… .. qua cửa khẩu / qua cửa khẩu: …………………….

………… ..ngày…….tháng…….năm ……..
(2)…………………….

Mẫu VC5: Giấy phép Vũ khí

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.

Tải xuống Bản in

Mẫu VC5: Giấy phép Súng cầm tay là gì? Nội dung của giấy phép sử dụng súng là gì? Mời các bạn cùng đọc bài viết dưới đây để tìm hiểu thêm.

Biểu mẫu giấy phép vũ khí

  • 1. Định nghĩa Mẫu VC5: Giấy phép Súng cầm tay là gì?
  • 2. Mẫu VC5: Giấy phép Vũ khí

1. Định nghĩa Mẫu VC5: Giấy phép Súng cầm tay là gì?

Mẫu VC5: Giấy phép Vũ khí là một mẫu giấy phép được thiết kế để ghi lại việc mang vũ khí. Mẫu nêu rõ nội dung giấy phép, thông tin vũ khí … Mẫu được ban hành theo Thông tư 34/2012 / TT-BCA của Bộ Công an.

2. Mẫu VC5: Giấy phép Vũ khí

Tổng cục QLHC về TTXH
Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————-

Số: ……… / GP

GIẤY PHÉP MANG LẠI …………………….

LÃNH THỔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(GIẤY PHÉP CỦA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM)

(Có giá trị đến ngày kết thúc / có giá trị đến ngày …… .tháng / tháng …… năm …………)

Căn cứ Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Theo đề nghị của / Theo đề nghị: ………………………………….. ……………………………………………… ……………

Cục Cảnh sát QLHC về TTXH:
(CÔNG AN CỤC QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI):

Tổ chức cho phép: ………………………………………. ……………………………. ……….

Đại diện là / Đại diện là: …………………………………….. …………..

Quốc tịch / Quốc tịch …………………………………………… ………….. …

Chứng minh nhân dân (Hộ chiếu) / Thẻ căn cước (Hộ chiếu số): … ………………………. ……….

Ngày phát hành / Ngày cấp: ……………………………………. …………………………… …………………………………………… …

Được phép mang / được phép mang: …………… .. nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam / nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

(Đầu tiên)……………………………………….. …………………………… …………………….

Lý do / Lý do:

Bằng phương tiện / bằng: …………. ………… .. qua cửa khẩu / qua cửa khẩu: …………………….

………… ..ngày…….tháng…….năm ……..
(2)…………………….

Mẫu VC5: Giấy phép Vũ khí

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button