Biểu Mẫu

Báo cáo tình hình sử dụng lao động năm 2021 Mẫu số 01/PLI theo NĐ 145

Tải xuống

Mẫu 01 / PLI: Báo cáo tình hình việc làm mới nhất ban hành kèm theo Nghị định 145/2020 / NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động năm 2019. Sau đây là nội dung. chi tiết.

Báo cáo lao động là một trong những nghĩa vụ mà doanh nghiệp phải thực hiện. Vậy báo lao động là gì? Báo cáo tình hình việc làm khi nào? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Mẫu báo cáo việc làm mẫu mới nhất

  • 1. Báo cáo tình hình việc làm khi nào?
  • 2. Mẫu báo cáo tình hình việc làm
  • 3. Báo cáo lao động nộp vào tháng mấy?

1. Báo cáo tình hình việc làm khi nào?

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 145/2020 / NĐ-CP, việc khai báo với người sử dụng lao động và báo cáo định kỳ tình hình lao động tại khoản 2 Điều 12 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

– Người sử dụng lao động kê khai sử dụng lao động theo Nghị định số 122/2020 / NĐ-CP;

– Định kỳ 6 tháng (trước ngày 05 tháng 6) và hàng năm (trước ngày 05 tháng 12), người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình biến động lao động với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông qua Cổng thông tin điện tử. Dịch vụ công quốc gia theo Mẫu số 01 / PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và thông báo cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Trường hợp người sử dụng lao động không thể báo cáo tình hình biến động lao động qua Cổng dịch vụ công quốc gia thì người sử dụng lao động gửi báo cáo giấy theo Mẫu số 01 / PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này đến Sở Lao động. Lao động – Thương binh và Xã hội và thông báo cho cơ quan Bảo hiểm xã hội quận, huyện nơi đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp tình hình biến động lao động trong trường hợp người sử dụng lao động gửi báo cáo giấy để cập nhật đầy đủ thông tin.

2. Mẫu báo cáo tình hình việc làm

Báo cáo tình hình sử dụng lao động là quá trình thu thập thông tin về người lao động và nhân sự từ khi tuyển dụng, tiếp nhận cho đến khi tên người lao động được ghi vào danh sách chính thức để trình cấp có thẩm quyền. theo pháp luật.

Mẫu số 01 / PLI

TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Con số: …/….

……, ngày tháng năm …

BÁO CÁO
THỰC TRẠNG VIỆC LÀM LAO ĐỘNG

Thân mến (Đầu tiên): ……………………

1. Thông tin chung về doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức: Tên doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; lĩnh vực hoạt động chính, ngành, nghề kinh doanh.

2. Thông tin về tình hình sử dụng lao động của đơn vị:

STT

Họ và tên

Số an sinh xã hội

Ngày tháng năm sinh ra

Giới tính đếm

Con số CCCD / CMND / Hộ chiếu

Thứ hạng, vị trí, có?c chức vụ, nơi làm việc

Vị trí việc làm (2)

Lương

Các ngành / nghề nặng nhọc, độc hại

Loại và hiệu lực của hợp đồng lao độngong

Thời điểm đơn vị bắt đầu đóng BHXH

Thời điểm đơn vị kết thúc việc đóng BHXH

Ghi Chú

Người quản lý

Chuyên môn kỹ thuật tiên tiến

Chuyên môn kỹ thuật trung cấp

Khác

Hệ số / Tỷ lệ lương

Phụ cấp

Ngày bắt đầu hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Hiệu lực của hợp đồng lao động xác định thời hạn

Hiệu lực của các hợp đồng lao động khác (dưới 1 tháng, thời gian thử việc)

Chức vụ

Thâm niên của VK (%)

Số năm kinh nghiệm (%)

Phụ cấp lương

Bổ sung

Ngày bắt đầu

Ngày cuối

Ngày bắt đầu

Ngày cuối

Ngày bắt đầu

Ngày cuối

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

11

thứ mười hai

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Tổng cộng

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Ký tên và đóng dấu)

3. Báo cáo lao động nộp vào tháng mấy?

Doanh nghiệp cần kê khai hàng năm về:

  • Kê khai 06 tháng một lần (trước ngày 05/06)
  • Kê khai hàng năm (trước ngày 5 tháng 12)

(Trước đây phải trước ngày 25/5 và trước ngày 25/11 hàng năm)

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.

Tải xuống

Mẫu 01 / PLI: Báo cáo tình hình việc làm mới nhất ban hành kèm theo Nghị định 145/2020 / NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động năm 2019. Sau đây là nội dung. chi tiết.

Báo cáo lao động là một trong những nghĩa vụ mà doanh nghiệp phải thực hiện. Vậy báo lao động là gì? Báo cáo tình hình việc làm khi nào? Mời các bạn tham khảo bài viết dưới đây.

Mẫu báo cáo việc làm mẫu mới nhất

  • 1. Báo cáo tình hình việc làm khi nào?
  • 2. Mẫu báo cáo tình hình việc làm
  • 3. Báo cáo lao động nộp vào tháng mấy?

1. Báo cáo tình hình việc làm khi nào?

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 145/2020 / NĐ-CP, việc khai báo với người sử dụng lao động và báo cáo định kỳ tình hình lao động tại khoản 2 Điều 12 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

– Người sử dụng lao động kê khai sử dụng lao động theo Nghị định số 122/2020 / NĐ-CP;

– Định kỳ 6 tháng (trước ngày 05 tháng 6) và hàng năm (trước ngày 05 tháng 12), người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình biến động lao động với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông qua Cổng thông tin điện tử. Dịch vụ công quốc gia theo Mẫu số 01 / PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này và thông báo cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Trường hợp người sử dụng lao động không thể báo cáo tình hình biến động lao động qua Cổng dịch vụ công quốc gia thì người sử dụng lao động gửi báo cáo giấy theo Mẫu số 01 / PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này đến Sở Lao động. Lao động – Thương binh và Xã hội và thông báo cho cơ quan Bảo hiểm xã hội quận, huyện nơi đặt trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp tình hình biến động lao động trong trường hợp người sử dụng lao động gửi báo cáo giấy để cập nhật đầy đủ thông tin.

2. Mẫu báo cáo tình hình việc làm

Báo cáo tình hình sử dụng lao động là quá trình thu thập thông tin về người lao động và nhân sự từ khi tuyển dụng, tiếp nhận cho đến khi tên người lao động được ghi vào danh sách chính thức để trình cấp có thẩm quyền. theo pháp luật.

Mẫu số 01 / PLI

TÊN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
độc lập-Tự do-Hạnh phúc
—————

Con số: …/….

……, ngày tháng năm …

BÁO CÁO
THỰC TRẠNG VIỆC LÀM LAO ĐỘNG

Thân mến (Đầu tiên): ……………………

1. Thông tin chung về doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức: Tên doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; lĩnh vực hoạt động, ngành, nghề kinh doanh chính.

2. Thông tin về tình hình sử dụng lao động của đơn vị:

STT

Họ và tên

Số an sinh xã hội

Ngày tháng năm sinh ra

Giới tính đếm

Con số CCCD / CMND / Hộ chiếu

Thứ hạng, vị trí, có?c chức vụ, nơi làm việc

Vị trí việc làm (2)

Lương

Các ngành / nghề nặng nhọc, độc hại

Loại và hiệu lực của hợp đồng lao độngong

Thời điểm đơn vị bắt đầu đóng BHXH

Thời điểm đơn vị kết thúc việc đóng BHXH

Ghi Chú

Người quản lý

Chuyên môn kỹ thuật tiên tiến

Chuyên môn kỹ thuật trung cấp

Khác

Hệ số / Tỷ lệ lương

Phụ cấp

Ngày bắt đầu hợp đồng lao động không xác định thời hạn

Hiệu lực của hợp đồng lao động xác định thời hạn

Hiệu lực của các hợp đồng lao động khác (dưới 1 tháng, thời gian thử việc)

Chức vụ

Thâm niên của VK (%)

Số năm kinh nghiệm (%)

Phụ cấp lương

Bổ sung

Ngày bắt đầu

Ngày cuối

Ngày bắt đầu

Ngày cuối

Ngày bắt đầu

Ngày cuối

Đầu tiên

2

3

4

5

6

7

số 8

9

mười

11

thứ mười hai

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Tổng cộng

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(Ký tên và đóng dấu)

3. Báo cáo lao động nộp vào tháng mấy?

Doanh nghiệp cần kê khai hàng năm về:

  • Kê khai 06 tháng một lần (trước ngày 05/06)
  • Kê khai hàng năm (trước ngày 5 tháng 12)

(Trước đây phải trước ngày 25/5 và trước ngày 25/11 hàng năm)

Mời các bạn đọc thêm tại chuyên mục Thủ tục hành chính trong mục hình thức Xin vui lòng.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button